topazsetop-1473664216

SSPM đủ điện kiện vận hành nhà chung cư

Trung tâm Thông tin Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 04/2016/SSPM-CV ngày 30/5/2016 từ Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Nam Sài Gòn, kèm theo hồ sơ đề nghị thông báo việc đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Sau khi kiểm tra hồ sơ được cung cấp bởi Công ty và so sánh với quy định tại Điều 28 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, Trung tâm Thông tin Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thông báo rằng Công ty đã đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này.

SSPM đủ điều kiện vận hành nhà chung cưSSPM đủ điều kiện vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016

Nguồn: Công văn số 124/QLN.

Tham khảo thêm tại: http://www.quanlynha.gov.vn/Desktop.aspx/Tin_tuc-Su_kien/Tin-tong-hop/892459841-942-20160610-Khu_vuc_Thanh_pho_Ho_Chi_Minh/

1 Comments


  1. F49WS6HQQO www.yandex.ru

    Trả lời

Trả lời

Đối Tác